Công ty cơ giới và Xây lắp số 12 – LICOGI12

Công Trình: TT Giao dịch Công nghệ thông tin TP Hà Nội – K1, Hào Nam

Giá trị thực hiện (VNĐ): 1.500.000.000

Năm thực hiện: 2004-2005