Công ty Cổ phần ĐT và PT Nhà Hà Nội (Handico 52)

Công Trình: Xây dựng nhà 30T1 và 30T2 – KĐT Nam Trung Yên – TP Hà Nội

Giá trị thực hiện (VNĐ): 12.000.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016 + 2017