Công ty cổ phần LICOGI 12

Công Trình: Cống dẫn dòng thủy điện Sơn La

Giá trị thực hiện (VNĐ): 5.000.000.000

Năm thực hiện: 2009-2010