Công ty Cổ phần LICOGI12

Công Trình: Cọc khoan nhồi – Tòa nhà hỗn hợp DV,TM & Căn hộ T&T Vĩnh Hưng

Giá trị thực hiện (VNĐ): 6.500.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016