Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Anh Sơn

Công Trình: Cầu S3 và L5 – Gói Thầu 5.1 Dự Án Thoát nước TP.Hà Nội

Giá trị thực hiện (VNĐ): 6.000.000.000

Năm thực hiện: 2014+2015