Công ty CP LIDECO1

Công Trình: TT TM Dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, VP và Căn hộ để bán

Giá trị thực hiện (VNĐ): 3.500.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016