Công ty CP P&F Việt Nam

Công Trình: Nhà ở thương mại kết hợp dịch vụ – Eco dream

Giá trị thực hiện (VNĐ): 2.208.006.350

Năm thực hiện: 2011-2012