Công ty TNHH MTV 129 – Ban Cơ Yếu CP

Công Trình: Chung cư 129 và Khu nhà ở Thấp tầng

Giá trị thực hiện (VNĐ): 4.800.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016