Công ty TNHH MTV 207

Công Trình: Nhà ở học viên N10 – Dự án: Xây dựng trường ĐH Chính Trị

Giá trị thực hiện (VNĐ): 2.800.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016