Cty CP Dịch Vụ và Thương Mại 68

Dự án: Thoát nước cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Kim Ngưu

Giá trị thực hiện (VNĐ): 3.000.000.000

Năm thực hiện: 2013