Cty CP Dịch Vụ và Thương Mại 68

Công Trình: Cơ sở làm việc Phòng PC 64 và PA 72 Công An TP Hà Nội

Giá trị thực hiện (VNĐ): 1.800.000.000

Năm thực hiện: 2014