Liên danh POSCO E&C Việt Nam – Phục Hưng

Dự án: Trung tầm điều hành và giao dịch Vicem – Vicem Towed (phần móng)

Giá trị thực hiện (VNĐ): 14.500.000.000

Năm thực hiện: 2012-2013