Nhà Thầu SUMITOMO – DA XD Cầu Thanh Trì

Công Trình: Cầu v­ượt Pháp Vân kéo dài – Gói 3A Dự án Cầu Thanh Trì

Giá trị thực hiện (VNĐ): 27.011.889.619

Năm thực hiện: 2009