Tổng Công ty XD CTGT4 – CTCP – Chi nhánh Hà Nội

Công Trình: XD hoàn chỉnh nút giao Trung Hòa – Dự án: Tiểu dự án xây dựng nút giao Trung Hòa hoàn chỉnh

Giá trị thực hiện (VNĐ): 6.000.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016