Xí Nghiệp 296 – Chi nhánh Công ty 319

Công Trình: XD nhà Giảng Đường và làm việc các khoa – Dự án ĐT Xây dựng trường ĐH Chính Trị – Giai đoạn II

Giá trị thực hiện (VNĐ): 15.000.000.000

Năm thực hiện: 2015+2016