Gạch rỗng

Gạch bê tông CP 12.1 - R200 ( 390 × 200 × 130 )
Trọng lượng: 14 kg
Cường độ nén: ≥ 7,5
Gạch bê tông CP 12.1 - R170 ( 390 × 170 × 130 )
Trọng lượng: 13 kg
Cường độ nén: ≥ 7,5
Gạch bê tông CP 12.1 - R150 ( 4V - 8L ) ( 390 × 150 × 130 )
Trọng lượng: 14 kg
Cường độ nén: ≥ 7,5
Gạch bê tông CP 12.1 - R150 ( 3V - 4L ) ( 390 × 150 × 130 )
Trọng lượng: 12 kg
Cường độ nén: ≥ 7,5
Gạch bê tông CP 12.1 - R140 ( 390 × 140 × 130 )
Trọng lượng: 9,8 kg
Cường độ nén: ≥ 7,5
Gạch bê tông CP 12.1 - R105/390 ( 390 × 105 × 130 )
Trọng lượng: 8,2 kg
Cường độ nén: ≥ 7,5
Gạch bê tông CP 12.1 - R105/220 ( 220 × 105 × 130 )
Trọng lượng: 4,5 kg
Cường độ nén: ≥ 7,5
Gạch bê tông CP 12.1 - R100( 390 × 100 × 130 )
Trọng lượng: 7,8 kg
Cường độ nén: ≥ 7,5
Gạch bê tông CP 12.1 - R80( 390 × 80 × 130 )
Trọng lượng: 6,8 kg
Cường độ nén: ≥ 7,5