• Sản xuất và cung cấp Bê tông thương phẩm
  • Sản xuất Kinh doanh gạch Bê tông XMCL
  • Sản xuất Chế biến khai thác Đá xây dựng
  • Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Và Các nghành nghề theo giấy phép kinh doanh của Công ty