Công ty CP BIC VN
Tên công trình: Tòa nhà 319 Bộ quốc phòng
Sản lượng: 3450000000 VNĐ
Tổng công ty HUD
Tên công trình: Khu đô thị mới Đại Thanh
Sản lượng: 35000000 VNĐ