Đá cẩm thạch

Cẩm thạch 3
Trọng lượng: ≥ 10
Cường độ nén: ≥ 10
Đá cẩm thạch2
Trọng lượng: 120±20(mm)
Cường độ nén: 120±20(mm)
Đá cẩm thạch
Trọng lượng: 10x20( mm)
Cường độ nén: 120±20(mm)
Đá cẩm thạch
Trọng lượng: Trọng lượng
Cường độ nén: Cường độ nén