Đá hoa cương

Đá hoa cương 2
Trọng lượng: 120±20(mm)
Cường độ nén: 120±20(mm)
Đá Hoa cương 1
Trọng lượng: 120±20(mm)
Cường độ nén: 120±20(mm)
Đá hoa cương
Trọng lượng: Trọng lượng
Cường độ nén: Cường độ nén