•                  TỔNG SỐ NHÂN SỰ:        145 (CBCNV)
  •                  Trình độ nhân sự:
  •                  Thạc sỹ:                                     01
  •                  Kỹ sư:                                        14
  •                 Cử nhân:                                    14
  •                 Cao đẳng, Trung cấp:               15
  •                 CN kỹ thuật:                               85
  •                 Lao động phổ thông:                16