• VỐN:

– Vốn điều lệ: 85.868.900.000 đồng

Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn


KẾT QUẢ KINH DOANH
 

CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019
Khối lượng sản xuất bê tông thương phẩm M3 216.721 184.763 235.154
Doanh thu VNĐ 222.747.342.139 176.901.106.924 224.696.646.730