• VỐN:

– Vốn điều lệ: 85.868.900.000 đồng

– Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng

 

  • KẾT QUẢ KINH DOANH

STT

CHỈ TIÊU

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018

1 Doanh thu 215.887.221.960 222.747.342.139 176.901.106.924
2 Chi phí 211.671.069.029 218.609.814.521 175.123.503.422