Bê tông cọc khoan nhồi tường vây

Bê tông M300

Cỡ đá 10x20(mm) Độ sụt 190±10 (mm)

Bê tông M450

Cỡ đá 10x20(mm) Độ sụt 190±10 (mm)

Bê tông M400

Cỡ đá 10x20(mm) Độ sụt 190±10 (mm)

Bê tông M350

Cỡ đá 10x20(mm) Độ sụt 190±10 (mm)

Bê tông M500

Cỡ đá 10x20( mm) Độ sụt 120±20(mm)

Bê tông M600

Cỡ đá 10x20( mm) Độ sụt 120±20(mm)