Bê tông tự chảy

Bê tông M600

Cỡ đá 10x20(mm) Độ sụt 600±100 (mm)

Bê tông M500

Cỡ đá 10x20(mm) Độ sụt 500±10 (mm)

Bê tông M450

Cỡ đá 10x20(mm) Độ sụt 500±10 (mm)